Logo
image

আদৰ্শ নে ৰাজনীতি

কাৰ সৈতে যেন সাদৃশ্য৷ শুভ্ৰকেশ আৰু ততোধিক শুভ্ৰ শ্মশ্ৰু, কান্ধত আঢ্যৱন্ত বাঙালী ভদ্ৰলোকৰ চাদৰ৷ বংগৰ ভোটৰ পূৰ্বে সংসদত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই ৰূপে মনত পেলাইছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথলৈ!